Протокол № 2 заседания комиссии по охране труда от 21.07.2016